Bio ActiW VET Professional


Bio ActiW VET Professional inv. Nr.:LV13122021/8645
Līdzekļa apraksts: Dezinfekcijas līdzeklis virsmu, objektu, ierīču un materiālu apstrādei veterinārajā higiēnā, pārtikas un dzīvnieku barības jomā; cilvēku un dzīvnieku dzeramā ūdens dezinfekcijai; dzīvnieku veselas ādas profilaktiskai dezinfekcijai, slaucamo dzīvnieku tesmeņa pupu dezinfekcijai pirms un pēc slaukšanas (3., 5. un 5. produkta veids) ar baktericīdu, fungicīdu, pretraugu un pretvīrusu iedarbību, ieskaitot poliovīrusu, adenovīrusus, norovīrusus un apvalka vīrusus, piemēram, koronavīrusu.
Šķidrums, koncentrāts. Profesionālai lietošanai.Produkta testu ziņojumi ir pieejami pēc pieprasījuma.
Aktīvā viela: No hlorapskābes izdalījies aktīvais hlors: 0,40 g/l.
Sastāvs: No hlorapskābes izdalīta aktīvā hlora un nātrija hlorīda ūdens šķīdums.
Dozēšana un lietošana: Pirms lietošanas produktu atšķaidīt ar ūdeni līdz sekojošai efektīvajai koncentrācijai:
     • Iepriekš notīrītu virsmu, kas var nonākt saskarē ar pārtiku vai dzīvnieku barību, dezinfekcijai: 10 % (200 ppm) - iedarbības laiks pret baktērijām un raugiem 5 minūtes; 20 % (400 ppm) - pretvīrusu iedarbība 1 minūte,
    • Virsmu dezinfekcijai veterinārajā higiēnā: 20 % (400 ppm) - iedarbības laiks pret baktērijām 30 minūtes, raugiem 60 minūtes, vīrusiem 30 minūtes. Āfrikas cūku mēra (ASF) gadījumā izmantot 10 % (200 ppm) šķīdumu,
    • Dzīvnieku ādas profilaktiskai dezinfekcijai: 20 % (400 ppm),
    • Dzīvnieka tesmeņa pupu dezinfekcijai: pirms slaukšanas 12,5 % (250 ppm) - iedarbības laiks pret baktērijām 3 minūtes, 20 % (400 ppm) - iedarbības laiks pret baktērijām 1 minūte; pēc slaukšanas 12,5 % (250 ppm) - iedarbības laiks pret baktērijām 30 minūtes. Noskalošana ar ūdeni nav nepieciešama,
    • Dzeramā ūdens dezinfekcijai: 5 % (100 ppm) - iedarbības laiks pret baktērijām un raugiem 5 minūtes,
    • Ūdensvadu cauruļu dezinfekcijai: 1,5 - 2,5 % (30 - 50 ppm) - iedarbības laiks pret baktērijām un raugiem 60 minūtes,
    • Dzīvnieku dzirdināšanai paredzētā ūdens dezinfekcijai: 0,5 % (10 ppm) - dzīvnieku gremošanas trakta slimību parādīšanās periodā ieteicams dot dzert 3 dienas,
    • Slēgtu dzīvnieku mītņu dezinfekcijai miglojot: 10 % (200 ppm) - dzīvnieku klātbūtnē, 20 % (400 ppm) – kad dzīvnieki telpā neatrodas. Efektīvas iedarbības laiks ir 60 minūtes.
Pielietošanas metodes: Pamata procedūra virsmu, objektu, ierīču un materiālu, kā arī dzīvnieku veselas ādas un tesmeņu pupu dezinfekcijā ir vienmērīga apsmidzināšana ar produkta šķīdumu. Pēc virsmu apstrādes, ļaut tām nožūt. Noskalošana ar ūdeni nav nepieciešama. Pēc nepieciešamā iedarbības laika telpas kārtīgi izvēdināt. Pēc apstrādāto telpu izvēdināšanas nogaidīšanas laiks nav nepieciešams. Izmantojot profesionālas smidzināšanas iekārtu, produkta patēriņš ir būtiski atkarīgs no tās parametriem. Produkta šķīdumu var pielietot arī, miglojot slēgtas telpas (dzīvnieku mītnes). Tad efektīvas baktericīdas, fungicīdas, pretraugu un pretvīrusu, ieskaitot poliovīrusu, adenovīrusus, norovīrusus un apvalka vīrusus, piemēram, koronavīrusu, iedarbības laiks ir 60 minūtes. Pēc miglošanas nogaidīt 60 minūtes un pēc tam telpas kārtīgi izvēdināt.Ūdens un ūdensvadu cauruļu, kā arī dzīvnieku dzirdināšanai paredzētā ūdens dezinfekcijai produkta šķīdumu ūdenim pievienot, izmantojot metroloģijas prasībām atbilstošus mērtraukus vai specializētu dozēšanas aparatūru. Dezinfekcijas biežums nav noteikts. To veikt pēc nepieciešamības vai saskaņā ar apstiprinātu dezinfekcijas plānu.
Detalizētu informāciju par lietošanu var saņemt no produkta piegādātāja pēc pieprasījuma: Pieprasīt no produkta piegādātāja un skatīt sekojošus bukletus: BioActiW VET Professional izmantošana putnkopībā; BioActiW VET Professional izmantošana cūkkopībā; BioActiW VET Professional izmantošana lopkopībā un piena ražošanā.
Darba drošība un pirmā palīdzība: Sadzīves apstākļos: Vienmēr smidzināt virzienā prom no sejas. Veicot vairāk nekā tikai dažus smidzinājumus, ieteicams izmantot higiēnisko sejas masku, lai samazinātu aerosola ieelpošanu.
Pārtikas un dzīvnieku barības jomā: Nelietot tieši uz pārtikas produktiem.
Veterinārajā higiēnā: Neveikt smidzināšanu uz plašām virsmām, objektiem, ierīcēm un materiāliem dzīvnieku klātbūtnē, kā arī neļaut dzīvniekiem atgriezties telpā, pirms virsmas nav nožuvušas.
Nepieļaut produkta nokļūšanu akvārijos.
Virsmas, kuras dzīvnieki parasti laiza, pēc apstrādes un nožūšanas nav nepieciešams noskalot ar ūdeni.
Ja nokļūst uz ādas, novilkt piesārņoto apģērbu. Ja rodas simptomi, noskalot ādu ar ūdeni.
Ja ieelpots, pārvietoties svaigā gaisā. Ja rodas simptomi, pārtraukt darbu ar produktu.
Ja nokļūst acīs, nekavējoties tās skalot ar tekošu ūdeni vairākas minūtes.
Ja norīts, neizraisīt vemšanu, izskalot muti ar ūdeni un dzert daudz ūdens. Ja rodas simptomi, sazināties ar ārstu vai Saindēšanās un zāļu informācijas centru (67042473).
Norādījumi ārstam: Rīkoties atbilstoši personas stāvoklim un simptomiem.
Utilizācija: Produkta atlikumus neievadīt apkārtējā vidē.
Uzglabāšana: Oriģinālā, slēgtā ražotāja iepakojumā, vēsā un labi vēdināmā vietā, temperatūrā starp +5 °C un +30 °C. Sargāt no tiešas saules gaismas un temperatūrām virs +30 °C. Neuzglabāt kopā ar spēcīgiem oksidētājiem, stiprām skābēm un hidroksīdiem.
Neuzglabāt kopā ar spēcīgiem oksidētājiem, stiprām skābēm un hidroksīdiem.
Ražotājs: BIO ACTIW Sp. z o.o., Krakowska 92 C, 39-200 Dębica, Polija, tālr.: +48 882 770 669, e-pasts: info@bioactiw.pl
Izplatītājs: SIA „PLO.PAR”, Rīga, Bruknas iela 14 - 27, LV-1058, Latvija, tālr.: (+371) 29174728, e-pasts: info.plopar@gmail.com

Ražots Polijā
Tilpums: 5 litri
Partijas apzīmējums: Skatīt uz iepakojuma.
Derīguma termiņš: Skatīt uz iepakojuma.Droša audzēšana!

Putnkopība:


Sausās miglas dezinfekcijas ģeneratoru un hipohlorskābes pielietošana putnkopībā!
-Dzirdināšanas sistēmas dezinfekcija dzīvnieku klātbūtnē,
-Dzirdināšanas sistēmas dezinfekcija ražošanas pārtraukuma laikā (bioplēves noņemšana),
-Vistu kūts dezinfekcija starp skalošanas reizēm, izmantojot miglošanu vai mikrosizsmidzināšanu,
-Salmu dezinfekcija, kas ievietota vistu kūtī, miglojot vai veicot mikroizsmidzināšanu (bez dzīvnieku klātbūtnes,
-Vistu kūts dezinfekcija ražošanas cikla laikā, izmantojot vistu kūts mikroizsmidzināšanas/miglošanas sistēmu.Liellopu audzēšana un piena lopkopība:


Sausās miglas dezinfekcijas ģeneratoru un hipohlorskābes pielietošana liellopu audzēšanā:
• Nebojātas dzīvnieku ādas dezinfekcijai, tesmeņa dezinfekcijai (pirms un pēc slaukšanas) ar baktericīdu iedarbību,
• Dzeramā ūdens dezinfekcijai dzīvniekiem ar baktericīdām un rauga iznīcinošām īpašībām,
• Priekšmetu, ierīču un konteineru dezinfekcijai, kā arī cauruļvadu, kas saistīti ar lopbarības ražošanu, transportēšanu un patēriņu dezinfekcijai ar baktericīda, rauga iznīcinošu un virucīdu iedarbību,
• Neporainu virsmu dezinfekcijai, priekšmetu dezinfekcijai, kas saistīti ar dzīvnieku uzturēšanos vai pārvadāšanu saistībā ar veterinārās higiēnas saglabāšanu, tostarp veterināro ārstniecības iestāžu dezinfekcijai ar baktericīdām, rauga iznīcinošām un vīrucīdām īpašībām (ieskaitot pret ĀCM).Cūkkopība:


Sausās miglas dezinfekcijas ģeneratoru un hipohlorskābes pielietošana cūkkopībā:
-Dzirdināšanas sistēmas dezinfekcija ražošanas pārtraukuma laikā (bioplēves noņemšana),
-Ūdens sistēmas dezinfekcija dzīvnieku klātbūtnē (noderīga profilaksei, ierobežojot kuņģa -zarnu trakta slimību rašanos un nodrošinot instalāciju pret bioplēves parādīšanos),
-Cūku fermas dezinfekcijas ražošanas cikla laikā izmantojot smidzināšanas/ miglošanas sistēmu,
-Cūku fermas dezinfekcijas starp ražošanas cikliem,
-Dezinfekcijas paklāji.Zirgkopība:


Sausās miglas dezinfekcijas ģeneratoru un hipohlorskābes pielietošana zirgkopībā:
- Ādas, vilnas, krēpju, astes, nagu dezinfekcija,
- Dzirdināšanas sistēmas dezinfekcija bez dzīvnieku klātbūtnes (bioplēves noņemšana),
- Ūdens sistēmas dezinfekcija dzīvnieku klātbūtnē (kumeļu) palīdz novērst un ierobežot kuņģa-zarnu trakta slimības rašanos , kā arī ūdensapgādes sistēmas aizsardzība no bioplēves veidošanās,
- Staļļu dezinfekcija dzīvnieku klātbūtnē, izmantojot sistēmu izsmidzināšana / miglošana,
-Staļļa dezinfekcija bez dzīvnieku klātbūnes,
-Instrumentu, spaiņu u.c. dezinfekcija. izsmidzināšanas metode,
-Dezinfekcijas paklāji.