Bio ActiW° 2000


BioActiW 2000 inv. Nr.:LV22022022/1621
Līdzekļa apraksts: Dezinfekcijas līdzeklis virsmu, objektu, ierīču un materiālu apstrādei privātās, sabiedriskās un rūpnieciskās vietās; veterinārajā higiēnā, pārtikas un dzīvnieku barības jomā; cilvēku un dzīvnieku dzeramā ūdens dezinfekcijai (2., 3., 4. un 5. produkta veids) ar baktericīdu, fungicīdu, pretraugu un pretvīrusu iedarbību, ieskaitot poliovīrusu, adenovīrusus, norovīrusus un apvalka vīrusus, piemēram, koronavīrusu. Šķidrums, koncentrāts. Profesionālai lietošanai.
Produkta testu ziņojumi ir pieejami pēc pieprasījuma.
Sastāvs: No hlorapskābes izdalīta aktīvā hlora un nātrija hlorīda ūdens šķīdums.
Dozēšana un lietošana: Pirms lietošanas produktu atšķaidīt ar ūdeni līdz sekojošai efektīvajai koncentrācijai:
     • Iepriekš notīrītu vispārējas nozīmes virsmu, kā arī virsmu, kas var nonākt saskarē ar pārtiku vai dzīvnieku barību, dezinfekcijai: 10 % (200 ppm) - iedarbības laiks pret baktērijām un raugiem 5 minūtes, pret vīrusiem 15 minūtes; 15 % (300 ppm) - iedarbības laiks pret baktērijām un raugiem 5 minūtes, pret vīrusiem 1 minūte. Noskalošana ar ūdeni nav nepieciešama.
     • Dažādas nozīmes slēgtu telpu miglošanai sagatavot 15 % (300 ppm) šķīdumu.
     • Dzeramā ūdens dezinfekcijai: 5 % (100 ppm) - iedarbības laiks pret baktērijām un raugiem 5 minūtes.
     • Ūdensvadu cauruļu dezinfekcijai: 2,5 % (50 ppm) - iedarbības laiks pret baktērijām un raugiem 60 minūtes.
Pielietošanas metodes: Pamata procedūra virsmu, objektu, ierīču un materiālu dezinfekcijā ir vienmērīga apsmidzināšana ar produkta šķīdumu. Atkarībā no objekta/materiāla īpatnībām ar 1 litru šķīduma var dezinficēt 4 - 6 m2 virsmas. Pēc virsmu apstrādes, ļaut tām nožūt. Noskalošana ar ūdeni nav nepieciešama. Pēc nepieciešamā iedarbības laika telpas kārtīgi izvēdināt. Pēc apstrādāto telpu izvēdināšanas nogaidīšanas laiks nav nepieciešams. Izmantojot profesionālas smidzināšanas iekārtu, produkta patēriņš ir būtiski atkarīgs no tās parametriem. Produkta šķīdumu var pielietot arī, miglojot slēgtas telpas ar lietošanas devu 0,02 litri/m3 (telpas tilpuma kubikmetrs). Tad efektīvas baktericīdas, ieskaitot tuberkulozes mikobaktēriju, fungicīdas, pretraugu un pretvīrusu, ieskaitot poliovīrusu, adenovīrusus, norovīrusus un apvalka vīrusus, piemēram, koronavīrusu, iedarbības laiks ir 60 minūtes. Pēc miglošanas nogaidīt 60 minūtes un pēc tam telpas kārtīgi izvēdināt. Ūdens un ūdensvadu cauruļu, kā arī dzīvnieku dzirdināšanai paredzētā ūdens dezinfekcijai produkta šķīdumu ūdenim pievienot, izmantojot metroloģijas prasībām atbilstošus mērtraukus vai specializētu dozēšanas aparatūru. Dezinfekcijas biežums nav noteikts. To veikt pēc nepieciešamības vai saskaņā ar apstiprinātu dezinfekcijas plānu. Darba drošība un pirmā palīdzība: Pirms darba, obligāti izlasīt drošības datu lapu un izmantot individuālos aizsardzības līdzekļus, kā noteikts drošības datu lapas 8. iedaļā. Stingri ievērot smidzināšanas/miglošanas iekārtu lietošanas instrukcijas. Vienmēr smidzināt virzienā prom no sejas. Pārtikas un dzīvnieku barības jomā: Nelietot tieši uz pārtikas produktiem. Nelietot laikā, kad sagatavo, pasniedz vai patērē ēdienu, vai baro dzīvniekus. Pielietojot pārtikas rūpniecībā, virsmu un aprīkojuma dezinfekciju veikt, ja pārtika ir aizvākta. Veterinārajā higiēnā:
Nepieļaut produkta nokļūšanu akvārijos. Virsmas, kuras dzīvnieki parasti laiza, pēc apstrādes un nožūšanas nav nepieciešams noskalot ar ūdeni.
Ja nokļūst uz ādas, novilkt piesārņoto apģērbu. Ja rodas simptomi, noskalot ādu ar ūdeni.
Ja ieelpots, pārvietoties svaigā gaisā. Ja rodas simptomi, pārtraukt darbu ar produktu.
Ja nokļūst acīs, nekavējoties tās skalot ar tekošu ūdeni vairākas minūtes. Ja ir kontaktlēcas, tās pirms acu skalošanas neaizmirst izņemt.
Ja norīts, neizraisīt vemšanu, izskalot muti ar ūdeni un dzert daudz ūdens. Ja rodas simptomi, sazināties ar ārstu vai Saindēšanās un zāļu informācijas centru (67042473).
Norādījumi ārstam: Rīkoties atbilstoši personas stāvoklim un simptomiem.
Uzglabāšana: Oriģinālā, slēgtā ražotāja iepakojumā, vēsā un labi vēdināmā vietā, temperatūrā starp +5 °C un +30 °C.
Sargāt no tiešas saules gaismas un temperatūrām virs +30 °C.
Neuzglabāt kopā ar spēcīgiem oksidētājiem, stiprām skābēm un hidroksīdiem.
Utilizācija: Produkta atlikumus neievadīt apkārtējā vidē. Nogādāt speciālo atkritumu likvidēšanas vietā (kods: 070699). Pilnībā attīrītu iztukšoto iepakojumu (kods: 150102) var nogādāt reciklēšanai. Ieteicamais tīrīšanas līdzeklis: ūdens.

Ražotājs: BIO ACTIW Sp. z o.o., Krakowska 92 C, 39-200 Dębica, Polija, tālr.: +48 882 770 669, e-pasts: info@bioactiw.pl
Izplatītājs: SIA „PLO.PAR”, Rīga, Bruknas iela 14 - 27, LV-1058, Latvija, tālr.: (+371) 29174728, e-pasts: info.plopar@gmail.com