Bio ActiW° Protect Migla


BioActiW Protect biocīda inv. Nr.:LV04102021/7018
Dozēšana un lietošana: Dezinfekcijas līdzeklis ir gatavs lietošanai. Atšķaidīšana ar ūdeni nav nepieciešama.
Izsmidzināšanas dezinfekcija: Pamata procedūra virsmu, objektu, ierīču un materiālu dezinfekcijā privātās, sabiedriskās un rūpnieciskās vietās, veterinārajā higiēnā, pārtikas un dzīvnieku barības jomā ir vienmērīga apsmidzināšana. Atkarībā no materiāla īpatnībām ar 1 litru produkta var dezinficēt 4 - 6 m2 virsmas. Efektīvās iedarbības laiks pret baktērijām un raugiem ir 5 minūtes, pret vīrusiem - 1 minūte. Pēc virsmu apstrādes, ļaut tām nožūt. Noskalošana ar ūdeni nav nepieciešama. Pēc nepieciešamā iedarbības laika telpas kārtīgi izvēdināt. Produkta testu ziņojumi ir pieejami pēc pieprasījuma.
Sastāvs: No hlorapskābes izdalīta aktīvā hlora un nātrija hlorīda ūdens šķīdums.
Darba drošība un pirmā palīdzība: Profesionāliem lietotājiem pirms darba, obligāti izlasīt drošības datu lapu un izmantot individuālos aizsardzības līdzekļus, kā noteikts drošības datu lapas 8. iedaļā. Stingri ievērot smidzināšanas/miglošanas iekārtu lietošanas instrukcijas. Sadzīves apstākļos:
Vienmēr smidzināt virzienā prom no sejas. Veicot vairāk nekā tikai dažus smidzinājumus uz virsmām vai miglojot, ieteicams izmantot higiēnisko sejas masku, lai samazinātu aerosola/miglas ieelpošanu.
Pārtikas un dzīvnieku barības jomā:
Nelietot tieši uz pārtikas produktiem. Nelietot laikā, kad sagatavo, pasniedz vai patērē ēdienu, vai baro dzīvniekus.
Pielietojot pārtikas rūpniecībā, virsmu un aprīkojuma dezinfekciju veikt, ja pārtika ir aizvākta.
Veterinārajā higiēnā:
Sadzīves apstākļos neveikt smidzināšanu dzīvnieku klātbūtnē un neļaut dzīvniekiem atgriezties telpā pirms virsmas nav nožuvušas. Virsmas, kuras dzīvnieki parasti laiza, pēc apstrādes un nožūšanas nav nepieciešams noskalot ar ūdeni.
Nepieļaut produkta nokļūšanu akvārijos.
Ja nokļūst uz ādas, novilkt piesārņoto apģērbu. Ja rodas simptomi, noskalot ādu ar ūdeni.
Ja ieelpots, pārvietoties svaigā gaisā. Ja rodas simptomi, pārtraukt darbu ar produktu.
Ja nokļūst acīs, nekavējoties tās skalot ar tekošu ūdeni vairākas minūtes. Ja ir kontaktlēcas, tās pirms acu skalošanas neaizmirst izņemt.
Ja norīts, neizraisīt vemšanu, izskalot muti ar ūdeni un dzert daudz ūdens. Ja rodas simptomi, sazināties ar ārstu vai Saindēšanās un zāļu informācijas centru (67042473).
Norādījumi ārstam: Rīkoties atbilstoši personas stāvoklim un simptomiem.
Uzglabāšana: Oriģinālā, slēgtā ražotāja iepakojumā, vēsā un labi vēdināmā vietā, temperatūrā starp +5 °C un +30 °C.
Sargāt no tiešas saules gaismas un temperatūrām virs +30 °C.
Neuzglabāt kopā ar spēcīgiem oksidētājiem, stiprām skābēm un hidroksīdiem.
Utilizācija: Produkta atlikumus neievadīt apkārtējā vidē. Nogādāt speciālo atkritumu likvidēšanas vietā (kods: 070699). Pilnībā attīrītu iztukšoto iepakojumu (kods: 150102) var nogādāt reciklēšanai. Ieteicamais tīrīšanas līdzeklis: ūdens.

Ražotājs: BIO ACTIW Sp. z o.o., Krakowska 92 C, 39-200 Dębica, Polija, tālr.: +48 882 770 669, e-pasts: info@bioactiw.pl
Izplatītājs: SIA „PLO.PAR”, Rīga, Bruknas iela 14 - 27, LV-1058, Latvija, tālr.: (+371) 29174728, e-pasts: info.plopar@gmail.com
Partijas apzīmējums/derīguma termiņš: