Bio ActiW Animals ar eikaliptu smaržu


Bio ActiW® Animals ar eikaliptu smaržu, inv. Nr.:LV13122021/8647
Līdzekļa apraksts: Dezinfekcijas līdzeklis virsmu, objektu, ierīču un materiālu apstrādei veterinārajā higiēnā, pārtikas un dzīvnieku barības jomā; dzīvnieku veselas ādas profilaktiskai dezinfekcijai (3. un 4. produkta veids) ar baktericīdu, fungicīdu, pretraugu un pretvīrusu iedarbību, ieskaitot poliovīrusu, adenovīrusus, norovīrusus un apvalka vīrusus, piemēram, koronavīrusu. Šķidrums, lietošanai gatavs.
Neprofesionālai un profesionālai lietošanai.
Produkta testu ziņojumi ir pieejami pēc pieprasījuma.
Acīmredzams dezinfekcijas rezultāts ir pelējuma likvidēšana un tālākas attīstības ierobežošana uz dažādām virsmām. Dzīvnieku, jo īpaši mājas mīluļu, uzturēšanās vietu dezinfekcija, iznīcinot mikroorganismus, kuri ir galvenais nepatīkamu smaku rašanās cēlonis, likvidē nepatīkamās smakas, ieskaitot urīna, to rašanās avotā. Eikaliptu smarža būtiski maskē gaisā esošās smakas.
Aktīvā viela: No hlorapskābes izdalījies aktīvais hlors: 0,40 g/l.
Sastāvs: No hlorapskābes izdalīta aktīvā hlora un nātrija hlorīda ūdens šķīdums.
Lietošana: Produkts ir lietošanai gatavs: Pirms lietošanas produktu atšķaidīt ar ūdeni līdz sekojošai efektīvajai koncentrācijai:
    • Iepriekš notīrītu virsmu, kas var nonākt saskarē ar pārtiku vai dzīvnieku barību, dezinfekcijai iedarbības laiks pret baktērijām un raugiem 5 minūtes, pret vīrusiem 1 minūte,
    • Virsmu dezinfekcijai veterinārajā higiēnā iedarbības laiks pret baktērijām un vīrusiem, ieskaitot Āfrikas cūku mēri (ASF), ir 30 minūtes, pret raugiem 60 minūtes,
    • Dzīvnieku ādas profilaktiskai dezinfekcijai.
Pielietošanas metodes: Pamata procedūra virsmu, objektu, ierīču un materiālu, kā arī dzīvnieku veselas ādas un tesmeņu pupu dezinfekcijā ir vienmērīga apsmidzināšana. Pēc virsmu apstrādes, ļaut tām nožūt. Noskalošana ar ūdeni nav nepieciešama. Pēc nepieciešamā iedarbības laika telpas kārtīgi izvēdināt. Pēc apstrādāto telpu izvēdināšanas nogaidīšanas laiks nav nepieciešams.
Detalizētu informāciju par lietošanu var saņemt no produkta piegādātāja pēc pieprasījuma.
Darba drošība un pirmā palīdzība: Sadzīves apstākļos: Vienmēr smidzināt virzienā prom no sejas. Veicot vairāk nekā tikai dažus smidzinājumus, ieteicams izmantot higiēnisko sejas masku, lai samazinātu aerosola ieelpošanu.
Pārtikas un dzīvnieku barības jomā: Nelietot tieši uz pārtikas produktiem.
Veterinārajā higiēnā: Neveikt smidzināšanu uz plašām virsmām, objektiem, ierīcēm un materiāliem dzīvnieku klātbūtnē, kā arī neļaut dzīvniekiem atgriezties telpā, pirms virsmas nav nožuvušas.
Nepieļaut produkta nokļūšanu akvārijos.
Virsmas, kuras dzīvnieki parasti laiza, pēc apstrādes un nožūšanas nav nepieciešams noskalot ar ūdeni.
Ja nokļūst uz ādas, novilkt piesārņoto apģērbu. Ja rodas simptomi, noskalot ādu ar ūdeni.
Ja ieelpots, pārvietoties svaigā gaisā. Ja rodas simptomi, pārtraukt darbu ar produktu.
Ja nokļūst acīs, nekavējoties tās skalot ar tekošu ūdeni vairākas minūtes.
Ja norīts, neizraisīt vemšanu, izskalot muti ar ūdeni un dzert daudz ūdens. Ja rodas simptomi, sazināties ar ārstu vai Saindēšanās un zāļu informācijas centru (67042473).
Norādījumi ārstam: Rīkoties atbilstoši personas stāvoklim un simptomiem.
Utilizācija: Produkta atlikumus neievadīt apkārtējā vidē.
Uzglabāšana: Oriģinālā, slēgtā ražotāja iepakojumā, vēsā un labi vēdināmā vietā, temperatūrā starp +5 °C un +30 °C. Sargāt no tiešas saules gaismas un temperatūrām virs +30 °C. Neuzglabāt kopā ar spēcīgiem oksidētājiem, stiprām skābēm un hidroksīdiem.
Neuzglabāt kopā ar spēcīgiem oksidētājiem, stiprām skābēm un hidroksīdiem.
Ražotājs: BIO ACTIW Sp. z o.o., Krakowska 92 C, 39-200 Dębica, Polija, tālr.: +48 882 770 669, e-pasts: info@bioactiw.pl
Izplatītājs: SIA „PLO.PAR”, Rīga, Bruknas iela 14 - 27, LV-1058, Latvija, tālr.: (+371) 29174728, e-pasts: info.plopar@gmail.com

Ražots Polijā
Tilpums: 0,5 litri
Partijas apzīmējums: Skatīt uz iepakojuma.
Derīguma termiņš: Skatīt uz iepakojuma.